МОЖЕ ДА ВИДИТЕ:

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ:

СЪОБЩЕНИЯ:На основание Заповед №331/ 09.03.2020г. на кмета на Казанлък, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо изх. № 91-00-9/09.03.2020 г. на Министерството на културата
НАРЕЖДАМ:

1. В срок до 10.03.2020 г. всички работници на ЛХМ „Чудомир“ да се запознаят със заповед на кмета на Казанлък №331/ 09.03.2020г. съдържанието на писмо изх. № 91-00-9/09.03.2020 г. на Министерството на културата и препоръките на Световната здравна организация от 27.02.2020 г. за предотвратяването на разпространението на вируса COVID-19.
2. Считано от 10.03.2020 г., до второ нареждане, в ЛХМ „Чудомир“ и на цялата територия на музея да бъдат преустановени:
- откриването на изложби;
- представянето на книги и филми;
- изнасянето на екскурзоводски беседи за групови посещения;
- прожекциите на филми за туристи в Мултимедийната зала на музея;
- образователните програми и инициативите с участието на деца и ученици;
- участието в семинари и конференции;
- честванията и други събития, свързани с дейността на музея.
3. В ЛХМ „Чудомир“ да не бъдат допускани едновременно повече от 50 души. Работниците, ангажирани с посрещането и обслужването на гражданите, желаещи да посетят експозицията, да напомнят на посетителите да спазват препоръчаното от Министерството на здравеопазването безопасно разстояние от други посетители по време на престоя си в Музей „Чудомир“.
4. Работниците, ангажирани с обслужването на граждани, да извършват служебните си задължения с предпазни маски и ръкавици.
5. При изпълнение на служебните си задължения работниците на музея са длъжни да спазват добра лична хигиена, като задължително измиват ръцете си вода и миещи препарати след всяка потенциална възможност от замърсяване.
6. В срок до 11.03.2020 г. работните помещения в музея да бъдат снабдени с дезинфектант за ръце, а санитарните възли – с течен сапун и еднократни средства за подсушаване на ръцете.
7. Дезинфекцията на всички повърхности и зони на контакт с открити части на тялото да се извършва ежедневно.
8. Работните помещения в ЛХМ „Чудомир“ да бъдат проветряване на всеки 2-3 часа.
9. Служителите и посетителите в Музей „Чудомир“ да преминават задължително през зоната за дезинфекция на входа.
10. В срок до 11.03.2020 г. информацията за достъпа на граждани до Музей „Чудомир“ да бъде публикувана на електронната страница на музея.
Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява от Директора на ЛХМ „Чудомир“.
Копие от заповедта да се предостави за сведение и изпълнение на всички работници на ЛХМ „Чудомир“.

Добрина Матова
Директор ЛХМ „Чудомир“

<<< Заповед >>>


Чудомирови празници 2022